Akreditovaný kurz „Asistent pedagoga“

80 hodin + 20 hodin praxe

KDY

čtvrtek a pátek

8. + 9.2. 
15 + 16.2.
1. + 2.3.
8. + 9.2.
22. + 23.3.

vždy 8:30 – 15:30 

KDE

Mrač u Benešova

MŠ Minisvět
Mrač 305
257 21 Mrač
www.minisvetskolka.cz

Ukončení

Závěrečná zkouška

Termín závěrečné zkoušky: 12.4.2018!

Cena

Akreditovaný kurz

Registrační poplatek = 850,- Kč

Kurz je primárně zaměřen na získání kvalifikace

asistent pedagoga

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle § 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost).

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Cílové kompetence:

Cílem kurzu je poskytnout kvalifikaci k výkonu povolání podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Absolventi tohoto kurzu získávají:

a) Kvalifikaci asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace - podle § 20, odst. 1, písm. b), d) a f) tohoto zákona (tj. musí mít minimálně SŠ s maturitou).

b) Kvalifikaci pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (podle § 17, odst. 2, písm. b) tohoto zákona). Tj. může vést kroužky, nikoli dělat Pedagoga volného času, který vykonává "komplexní" činnost.

c) Kvalifikaci vychovatele - podle § 16, odst. 1, písm. c) a e) tohoto zákona; tedy pouze pokud je absolventem nějaké VOŠ či VŠ.

Typ kurzu:

Kvalifikační kurz o rozsahu 80 hod

Komu je kurz určen:

Pedagogický pracovník, asistent pedagoga, jiná cílová skupina

Garant

Mgr. Marie Ortová

Akreditace

Č.j.: MSMT- 32870/2016-1-894

Závěrečná práce

Závěrečná zkouška včetně obhajoby práce. Zkouška bude probíhat přibližně dva týdny po ukončení výuky. Povinná praxe 20h. není zahrnuta v celkovém rozsahu výuky.

V závěrečné práci účastník kurzu zachytí specifika práce s konkrétním dítětem, žákem, studentem se specifickými vzdělávacími potřebami a týmové spolupráce tak, jakoby je předával jinému asistentovi. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Osvědčení o absolvování vzdělávací akce bude uděleno těm účastníkům, kteří splní podmínky pro úspěšné zakončení vzdělávací akce, kterými jsou účast na přednáškách, odevzdání písemně vypracované závěrečné práce a úspěšné vykonání ústní zkoušky.

Obsah kurzu:

Základy pedagogiky a sociální pedagogiky: Úvod do pedagogiky (4h.) Obecná didaktika (4h.) Základy sociální pedagogiky (4h.)

Základy psychologie pro pedagogy: Základy obecné psychologie a psychologie osobnosti (4h.) Základy sociální psychologie (4h.) Základy pedagogické psychologie (4h.) Pedagogická komunikace (4h.)

Základy speciální pedagogiky: Základní teoretická východiska, právní rámec (6h.) Role asistenta pedagoga (6h.) Dítě, žák, student se zrakovým postižením (4h.) Dítě, žák, student se sluchovým postižením (4h.) Dítě, žák, student s narušenou komunikační schopností (4h.) Dítě, žák, student s mentálním postižením (4h.) Dítě, žák, student s tělesným postižením (4h.) Dítě, žák, student se specifickými poruchami učení a chování (4h.) Dítě, žák, student se sociálním znevýhodněním (4h.) Vybraná témata vývojové psychologie (4h.)

Ostatní předměty: Reflexe pedagogických zkušeností (8h.)

Máte zájem se zapojit, nebo se jen chcete na něco zeptat?

Invalid Email